İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLAR! VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu internet sitesini (www.nalitaki.com) (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. KULLANIM KOŞULLAR! Bu SİTE'de sunulan hizmetler bademlik mah. ıtri cad. 16/b daire k keçören ankara adresinde bulunan Nalia Takı Tasarım ve El Sanatları Atölyesi (Mersis No: -) (Bundan böyle kısaca "Nalia Takı" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi Nalia Takı olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Nalia Takı'ya aittir. İşbu kullanım koşulları, Nalia Takı tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Nalia Takı tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Nalia Takı, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. SÖZLEŞME TANIMLARI SİTE: Nalia Takı tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir. ÜYE: Nalia Takı'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Nalia Takı tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. KULLANICI: Nalia Takı internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir. İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLAR! SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Nalia Takı arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, iP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir. HİZMETLERİN KAPSAMI Nalia Takı'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Nalia Takı'e ait www.nalitaki.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Nalia Takı adına ayıpsız olarak teslimidir. Nalia Takı, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Nalia Takı tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Nalia Takı, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir. GENEL HÜKÜMLER SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICl'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Nalia Takı veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Nalia Takı'nun doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. İşbu SİTE'nin sahibi Nalia Takı'dur. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Nalia Takı'nun veya Nalia Takı'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Nalia Takı ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Nalia Takı hizmetlerini, Nalia Takı bilgilerini ve Nalia Takı'nun telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Nalia Takı'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Nalia Takı'nun yazılı izni ile mümkündür. Nalia Takı, SİTE üzerinden KULLANICl'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Nalia Takı aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, iP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICl'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Nalia Takı için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Nalia Takı'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICl'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Nalia Takı tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Nalia Takı, Nalia Takı hizmetleri, Nalia Takı bilgileri, Nalia Takı telif haklarına tabi çalışmaları, Nalia Takı ticari markaları, Nalia Takı ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI Nalia Takı, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bijlgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Nalia Takı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile Nalia Takı'nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. SÖZLEŞMENİN DEVRİ Nalia Takı, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Nalia Takı işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Nalia Takı açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Nalia Takı'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkeme lA.nkaraı Mahkemeleri ve icra Daireleri'dir.Nalia Takı'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. YÜRÜRLÜK VE KABUL İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", Nalia Takı tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Nalia Takı, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR